Dokumenty

Dokumenty

Regulamin Turnieju

Polityka prywatności strony

POLECANA LITERATURA:

TEORIA KONFLIKTU I KOMUNIKACJA INTERPERONALNA

 1. Birkenbihl V. F., Komunikacja niewerbalna. Psychologia prowadzenia negocjacji, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław, 1997.
 2. Bohm F., Laurell S., Rozwiązywanie konfliktów. Praktyczny poradnik dla pracodawców i menadżerów, Wydawnictwo BL Info Polska, Gdańsk 2009.
 3. Chełpa S., Witkowski T., Pseudorozwiązania konfliktów, [w:] Psychologia konfliktów, red. T. Witkowski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2004.
 4. Chełpa S., Witkowski T., Interwencja w konflikt – metody rozwiązywania sporów przez osoby neutralne, [w:] Psychologia konfliktów, red. T. Witkowski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2004.
 5. Chełpa S., Witkowski T., Istota konfliktu, [w:] Psychologia konfliktów, red. T. Witkowski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2004.
 6. Ćakrt M., Kto jest kim. Typy osobowości dla menedżerów, Wydawnictwo One Press, Gliwice 1996.
 7. Davis M., Fanning P., Sztuka współczesnego porozumiewania się, GWP, Gdańsk, 2007.
 8. Gordon T., Wychowanie bez porażek, PAX, Warszawa, 1994.
 9. Knapp M. L., Nonverbal Communication in Human Interaction, New York, 1979.
 10. Łasiński G., Sztuka prezentacji, Wydawnictwo eMPi2, Poznań, 2000.
 11. Moore C. W., Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, 2016. 
 12. Muszyński H., Wychowanie Moralne w Zespole, Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1974.
 13. Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Warszawa, 1996.
 14. Oyster C. K., Grupy, Zysk i S-ka, 2002.
 15. Wilmot W. W., Hocker J. L., Natura konfliktu, [w:] Konflikty między ludźmi, red. E. Mandal, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.
 16. Wilmot W. W., Hocker J. L., Style i taktyki, [w:] Konflikty między ludźmi, red. E. Mandal, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.
 17. Zajączkowska M. J., Sposoby komunikowania się mediatora ze stronami w przyjętych strategiach mediacyjnych, [w:] Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym, red. M. Plucińska, Wydawnictwo naukowe Wydziału nauk społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2014.

NEGOCJACJE

 1. Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do TAK, Warszawa 2016.
 2. Folberg J., Golann D., Stipanowich T. J., Kloppenberg L. A., Resolving Disputes. Theory, Practice and Law, 2nd ed., Aspen Publisher 2010.
 3. Gmurzyńska E., Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym. Zastosowanie w Europie i w Polsce, Warszawa 2007.
 4. Horzyka A., Podstawy negocjacji i zarządzania – wykład.
 5. Rozpoznawanie potrzeb, przechodzenie od stanowisk do interesów i potrzeb, dostępny na: http://home.agh.edu.pl/~horzyk/lectures/pniz/ahdydpnizwykl2.html#potrzeby.
 6. Jakubiak-Mirończuk A., Negocjacje dla prawników. Prawo cywilne, Warszawa 2011.
 7. Jaśkiewicz B., Negocjacje. Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach Projektu: Nauka – Nowoczesna Administracja Uczelni oraz Kadra Akademicka, Warszawa 2014.
 8. Kilmann R., Thomas K., Developing a Forced-Choice Measure of Conflict-Handling Behavior: The “Mode” Instrument, Educational and Psychological Measurement 37/1977.
 9. Kozina A., Style prowadzenie negocjacji, NE, t. 25/2017.
 10. Pasiut B., Zapobieganie przemocy przez mediację, Państwo i Społeczeństwo 2/2014 (XIV).
 11. Pieckowski S., Mediacja gospodarcza, Warszawa 2015.
 12. Płeszka K., Czapska J., Araszkiewicz M., Pękała M. (red.), Mediacja. Normy, teoria, praktyka, Warszawa 2017.
 13. Rządca R., Wujec P., Negocjacje, Warszawa 2001.
 14. Stelmach J., Brożek B., Negocjacje, Kraków 2014.
 15. Szejner E., Negocjuj Kobieto!, Burda Media Polska 2016.
 16. Torbus A. (red.), Mediacja w sprawach gospodarczych. Praktyka-teoria-perspektywy, Warszawa 2015.
 17. Ury W., Odchodząc od NIE, wyd. 2, PWE 2014.

PRAWNE UREGULOWANIA MEDIACJI W SPRAWACH CYWILNYCH

ŹRÓDŁA PRAWA

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 2. Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).
 3. Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.).
 4. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).
 5. Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 365 z późn. zm.).
 6. Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.).
 7. Ustawa z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 446).
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167).
 9. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U. 2016 poz. 122).
 10. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym z 20 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 921).
 11. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1141).
 12. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej z 19 czerwca 2019 r. (Dz.Urz.MS z 2019 r. poz. 138).

LITRERATURA UZUPEŁNIAJACĄ

 1. Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora, uchwalone 26 czerwca 2006 r. przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości https://www.mediacja.gov.pl/files/doc/6%20Standardy %20mediacji%20ADR%20uchwalone%20przez%20Spo%C5%82eczn%C4%85%20Rad%C4 %99%20ds.%20ADR.rtf dostęp: [21.12.2020 r.].
 2. Antolak-Szymanski K. (red.), Mediacje obligatoryjne, Warszawa 2017.
 3. Antolak-Szymanski K., O. M. Piaskowska, Mediacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2017.
 4. Dąbrowski M., Mediacja w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego, Lublin 2019.
 5. Flaga-Gieruszyńska K., Zieliński A., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2019.
 6. Gmurzyńska E., Morek R. (red.), Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2018.
 7. Marciniak A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1–205. Tom I., Warszawa 2019.  Uliasz M., Feliga P., Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz, Warszawa 2020.

MEDIACJA

 1. Arkuszewska A., Kościółek A., Łukasiewicz J., Plis J., Serafin T., Arkuszewska A. (red.), Zarys Metodyki Pracy w Sprawach Cywilnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 2. Baruch Bush R. A., Folger J. P., The promise of mediation, Jossey-Bass, 1994.
 3. Bercoff M., Negocjacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 4. Binsztok A. (red.), Sztuka Skutecznego Prowadzenia Mediacji i Negocjacji Zagadnienia Psychologiczne i Komunikacyjne, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2014.
 5. Bregman R., Homo sapiens Ludzie są lepsi niż myślisz, Wydawnictwo Dolnośląskie Publicat 2020.
 6. Copper- Ind C., How To Negotiate, Bluebird 2019.
 7. Cybulko A., Mediacja cywilna i rola mediatora w ujęciu psychologii społecznej, Warszawa 2018.
 8. Ekmann P., Emocje ujawnione, Helion 2011.
 9. Fisher R., Shapiro D., Emocje w negocjacjach, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2009.
 10. Fiutak T., Arena Mediatora, Centrum Mediacji Lewiatan 2020.
 11. Gmurzyńska E., Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym – zastosowanie w Europie i Polsce, Warszawa 2007.
 12. Gmurzyńska E., Morek R. (red.), Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2014.
 13. Gójska A., Mediacje rodzinne 2014, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 14. Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja w sprawach gospodarczych jako narzędzie wspierające sukces w biznesie, Difin, Warszawa 2020.
 15. Kierczyński Z., Uwarunkowania stosowania mediacji i arbitrażu do rozstrzygania sporów gospodarczych, Wydawnictwo WSPIA im Mieszka I w Poznaniu, Poznań 2018.
 16. Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich, Społeczna Rada ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości.
 17. Lewicki R., Barry B., Saunders D., Zasady negocjacji, Wydawnictwo ,,Prawolubni”, Poznań 2018.
 18. Moore C., Mediacje. Praktyczne strategie konfliktów, Wolters Kluwer Polska 2009.
 19. Pieckowski S., Mediacja gospodarcza, Difin, Warszawa 2015.
 20. Spangler B., Transformative Mediation, Beyond Intractability, University of Colorado, Boulder, October 2003.
 21. Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Wolters Kluwer Polska 2009.
 22. Ury W., Dochodząc Do Tak Ze Sobą, Dom Wydawniczy Rebis Poznań, Poznań 2015.
 23. Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Difin, Warszawa 2007.
 24. Zumeta Z., Styles of Mediation: Facilitative, Evaluative, and Transformative Mediation