Strona główna      Aktualności      Regulamin      Rejestracja     
REGULAMIN KONKURSU
"Turniej negocjacyjny dla aplikantów radcowskich"

§ 1 . POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Konkurs nosi nazwę "Turniej negocjacyjny dla aplikantów radcowskich" ("Turniej").
2. Niniejszy regulamin, określa terminy, warunki i zasady, na jakich odbywa się Turniej, w szczególności określa warunki uczestnictwa w Turnieju, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Turnieju ("Regulamin").
3. Organizatorem Turnieju jest Krajowa Izba Radców Prawnych, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich 41, zwana dalej "Organizatorem".
4. Turniej odbywa się na terenie Rzeczypospolitej.
5. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.turniej.kirp.pl przez cały czas trwania Turnieju.

§ 2. ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO TURNIEJU


1. W Turnieju biorą udział trzyosobowe Zespoły złożone z Uczestników, będących aplikantami radcowskimi z tej samej okręgowej izby radców prawnych. Każdy Uczestnik może należeć tylko do jednego Zespołu.
2. Każdy Zespół wskazuje jednego z Uczestników jako kapitana Zespołu ("Kapitan").
3. Zespół może przystąpić do Turnieju pod określoną przez siebie nazwą.
4. Uczestnikiem Turnieju może być każda osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki ("Uczestnik"):
     a) jest osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
     b) jest aplikantem radcowskim,
     c) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
     d) ukończyła do dnia 10 marca 2019 r. do godz. 12.00 szkolenie e-learningowe z zakresu negocjacji "Negocjacje dla prawników - praktyczny przewodnik dla radców prawnych" dostępne na stronie Organizatora www.elearning.kirp.pl
5. W Turnieju nie mogą brać udziału:
     a) pracownicy Organizatora oraz współpracownicy (tj. podmioty współdziałające na podstawie umów cywilnoprawnych), oraz inne osoby związane z organizacją Turnieju,
     b) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6. Aby wziąć udział w Turnieju należy w okresie od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r. wypełnić prawidłowo formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie www.turniej.kirp.pl zwany dalej "Formularzem Rejestracyjnym".
7. Warunkiem rejestracji Formularza Rejestracyjnego jest:
     a) podanie danych wymaganych do rejestracji Zespołu, w tym imienia i nazwiska każdego Uczestnika - członka Zespołu, okręgowej izby radców prawnych na której listę są wpisani, adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego Kapitana Zespołu,
     b) potwierdzenie zapoznania się, akceptacja i zobowiązanie się każdego Uczestnika należącego do Zespołu do przestrzegania Regulaminu oraz złożenie oświadczeń i wyrażenie zgód, określonych jako obowiązkowe. Uczestnik nieakceptujący któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie może brać udziału w Turnieju.
8. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i zaakceptowanie Regulaminu traktowane jest jako zgłoszenie udziału w Turnieju.
9. Udział w Turnieju biorą tylko Zespoły, które wypełniły Formularze Rejestracyjne w sposób spełniający wymagania przewidziane w Regulaminie oraz pozytywnie przeszły weryfikację zgłoszonych danych.
10. Organizator ma prawo do poprawiania danych w przypadku omyłek pisarskich zgłoszonych przez uczestnika, bez potrzeby ponownego przesyłania danych za pomocą Formularzy Rejestracyjnych.
11. W ciągu 7 dni od otrzymania Formularza Rejestracyjnego, Organizator dokona weryfikacji prawidłowości zgłoszenia oraz zgodności treści Formularza Rejestracyjnego z wymogami Regulaminu. Formularze Rejestracyjne nie spełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niezgodne z Regulaminem, są nieważne, a Zespoły nie są kwalifikowane do udziału w Turnieju. O powyższym fakcie Organizator poinformuje Kapitana Zespołu.
12. Naruszenie postanowień Regulaminu będzie stanowić podstawę do wykluczenia z udziału w Turnieju Uczestnika oraz Zespołu, do którego należy.
13. Korespondencja pomiędzy Organizatorem a Zespołem odbywa się za pośrednictwem drogi elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail Kapitana Zespołu. Dopuszcza się również porozumiewanie drogą telefoniczną, z wykorzystaniem numeru telefonu komórkowego Kapitana Zespołu.

§ 3. PRZEBIEG TURNIEJU


1. Udział w Turnieju jest dobrowolny.
2. Turniej składa się z dwóch etapów.
3. Terminy Turnieju:
     a) rejestracja: od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r.
     b) weryfikacja zgłoszeń: do dnia 10 marca 2019 r.
     c) przejście szkolenia e-learningowego i wypełnienie warunków, o których mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu: do 10 marca 2019 r. do g. 12:00
     d) I etap: 16 marca 2019 r. o godzinie 12:00
     e) II etap: 11 maja 2019 r. - "Finał" lub "Gra"
4. Udział w Turnieju uzależniony jest od ukończenia odrębnie przez każdego Uczestnika (członka Zespołu) szkolenia e-learningowego z zakresu negocjacji "Negocjacje dla prawników - praktyczny przewodnik dla radców prawnych", dostępnego na stronie Organizatora www.elearning.kirp.pl oraz przesłanie wygenerowanego na stronie www.elearning.kirp.pl w zakładce "moje konto" zaświadczenia o odbyciu szkolenia i załadowanie go na stronie www.turniej.kirp.pl.
5. Organizator zapewnia dostęp i możliwość pobrania materiałów Turnieju za pośrednictwem strony internetowej Turnieju.
6. Zasady poszczególnych etapów Turnieju:
     1) I etap Turnieju polega na rozwiązaniu quizu online we wskazanym przez Organizatora terminie i czasie;
       a) podczas I etapu Turnieju wyłonione 3 najlepsze Zespoły zostaną zakwalifikowane do II etapu (finału) Turnieju,
       b) w przypadku uzyskania przez dwie drużyny takiej samej liczby punktów, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie kolejnego quizu;
     2) II etap Turnieju polega na rozegraniu gry negocjacyjnej w Warszawie, w miejscu wskazanym na stronie Turnieju na co najmniej 8 dni przed rozpoczęciem II etapu,
       a) podczas II etapu Turnieju wyłonieni zostaną zwycięzcy w dwóch kategoriach:
       - "Najlepszy Zespół" na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas rozgrywki Gry;
       - "Najlepszy Negocjator" przez Jury na podstawie _Karty oceny stylu negocjacyjnego_.
       b) Organizator nie pokrywa kosztu dojazdu oraz noclegu Zespołów podczas II etapu Turnieju.
7. Wyniki poszczególnych etapów są jawne i publikowane na stronie internetowej Turnieju.
8. Organizator informuje, że w toku Turnieju monitorowanych jest szereg parametrów aktywności Uczestników, takich jak adres IP, czas obecności na stronie i podejmowane na stronie aktywności, które w przypadku wzorca wyraźnie wskazującego na niesamodzielny udział w Turnieju (rozwiązywanie quizu), uprawniają Organizatora do dyskwalifikacji Zespołu.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW


1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Turnieju oraz jego bezstronności i przejrzystości, Organizator wskazuje Dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych jako osobę rozstrzygającą kwestie sporne związane ze stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz przebiegiem Turnieju.
2. Do II etapu zostaną zakwalifikowane 3 Zespoły, które uzyskają najlepszy wynik - największą liczbę punktów oraz najlepszy czas podczas I etapu.
3. Spośród wszystkich Zespołów zakwalifikowanych do Turnieju Zwycięzcą zostanie Zespół, który w II etapie Turnieju uzyska najlepszy wynik - największą liczbę punktów ("Najlepszy Zespół").
4. Spośród Uczestników II etapu Turnieju, Jury, powołane przez Organizatora, dokona wyboru "Najlepszego Negocjatora" na podstawie _Karty oceny stylu negocjacyjnego", kierując się oceną jego zachowań podczas negocjacji. Oceniane będą następujące kompetencje negocjacyjne: nawiązywanie i podtrzymywanie relacji, szukanie i tworzenie rozwiązań, umiejętność efektywnego zadawania pytań.
5. W skład Jury wchodzą członkowie Rady Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP.
6. Na każdego członka Jury przypada jeden głos, przy czym decyzje Jury zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
7. Z posiedzenia Jury, podczas którego wyłoniony zostanie zwycięzca w kategorii _Najlepszy Negocjator_, sporządzony zostanie pisemny protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Jury. Protokół jest tajny.
8. Decyzje podjęte przez Przewodniczącego Rady Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz Jury są ostateczne, a także wiążące dla Uczestników i Zespołów oraz nie podlegają odwołaniu.

§ 5. NAGRODY1. Nagrodą dla Najlepszego Zespołu Turnieju jest Puchar Prezesa KRRP oraz nagrody rzeczowe.
2. Nagrodą dla Najlepszego Negocjatora Turnieju jest nagroda rzeczowa.

§ 6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDAWANIE NAGRÓD1. Lista Zwycięzców: "Najlepszy Zespół", "Najlepszy Negocjator" oraz lista "Uczestników II etapu" zostanie opublikowana na stronie internetowej, za pośrednictwem której prowadzony jest Turniej, tj. www.turniej.kirp.pl, w ciągu 3 dni roboczych od dnia finału.
2. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone Zwycięzcom w dniu zakończenia turnieju.
3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do przeniesienia roszczenia o wydanie Nagrody na osobę trzecią.

§ 7. DANE OSOBOWE


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Radców Prawnych (dalej _KIRP_) z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 lok. 2 ,00-540 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kirp.pl lub listownie, na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
    art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj zgody na przetwarzanie danych w tym zgody na rozpowszechnienie wizerunku wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy grupy;
    art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. w celu realizacji umowy _ w odniesieniu do usług świadczonych drogą elektroniczną;
    art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w tym w związku z prowadzeniem sprawozdawczości finansowej;
    art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności prowadzenia i weryfikacji przesłanych dokumentów, bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania, dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Dane osobowe uczestników Turnieju będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu, a w przypadku Lista Zwycięzców: "Najlepszy Zespół", "Najlepszy Negocjator" oraz lista "Uczestników II etapu" dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia ogłoszenia Listy. Dane Zwycięzców, którzy otrzymają nagrody rzeczowe dane będą przechowywane przez okres 6 lat.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy i podmioty określone w przepisach prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również podmioty działające na zlecenie i w imieniu administratora. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, nazwa Zespołu będą udostępnione na stronach www. administrowanych przez administratora. Wizerunki będą udostępniane na stronach www, publikacjach i social mediach zarządzanych przez administratora. W przypadku wyrażenia sprzeciwu co do dalszego udostępniania wizerunku administrator zaprzestanie jego dalszego rozpowszechniania bez konieczności zebrania wydanych wcześniej materiałów w postaci publikacji.
6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wypełniania i wysłania Formularza Zgłoszeniowego, uczestniczenia we wszystkich turach Turnieju oraz opublikowania Listy Zwycięzców. Niepodanie danych uniemożliwi uczestniczenie w Turnieju.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Administrator przetwarza dane w sposób zautomatyzowany w celu monitorowania działań podejmowanych przez Użytkowników, jednak Administrator nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania automatycznych decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na Panią/Pana istotny wpływ.
9. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 15-22 RODO.
10. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 8. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


1. Organizator jest jednocześnie administratorem usług świadczonych drogą elektroniczną, co nie wyłącza możliwości powierzenia wykonywania usługi innemu podmiotowi w imieniu i na rzecz Organizatora. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1219, ze zm.).
2. Niniejszy Regulamin obejmuje następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
     a) Rejestrację uczestników turnieju na podstawie formularza rejestracyjnego;
     b) Kontakt z administratorem turnieju za pomocą adresu e-mail podanego na stronie;
     c) Udział w pierwszym etapie Turnieju w formie quizu on-line;
3. Organizator świadczy Usługi na rzecz Uczestników w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Każdy Uczestnik od momentu dokonania zgłoszenia zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Każdy może we wcześniejszym terminie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na stronie Turnieju
6. Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem na skorzystanie z danej Usługi.
7. Uczestnik może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane z świadczonymi Usługami mailowo pod adresem admin.kirp@inteligames.eu. Administrator turnieju rozpatrzy każdorazowo zgłoszenie w czasie 48 h od jego otrzymania w czasie trwania Turnieju tj. od 1 lutego do 11 maja 2019 r.
8. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, treści których jawność została wyłączona, treści o charakterze reklamowym umieszczanych bez zgody Organizatora, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa a także wulgarnych wypowiedzi. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania oraz usuwania wypowiedzi naruszających powyższe zakazy.
9. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą Google Chrome, FireFox (dowolny), Internet Explorer 8,9; minimum procesor 1000 Mhz; minimum łącze 512kb; Windows 7 (lub wyższy); Linux.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość połączenia internetowego ze stroną Turnieju lub zerwanie takiego połączenia w trakcie trwania Turnieju, spowodowane czynnikami niepozostającymi pod kontrolą Organizatora (np. spadek jakości łącza internetowego Użytkownika). Nie dopuszcza się możliwości zgłaszania reklamacji czy odwołań w takim przypadku.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE1. Przystąpienie Uczestnika do Turnieju jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do Treści zawartych w Formularzu Rejestracyjnym. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z udziałem Uczestnika w Turnieju, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do Turnieju Formularzy Rejestracyjnych co, do których będzie miał uzasadnione wątpliwości, czy prawa do tych treści przysługują zgłaszającemu się do udziału w Turnieju.
3. Uczestnik jest odpowiedzialny względem Organizatora za wszelkie wady prawne Treści zawartych w Formularzu Rejestracyjnym, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw autorskich, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).
4. Uczestnik zobowiązuje się przejąć na siebie ewentualne roszczenia osób trzecich wobec Organizatora, we wskazanym powyżej zakresie, w szczególności roszczenia z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA1. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania Nagrody zgodnie z warunkami Regulaminu.
2. W przypadku zaistnienia konieczności doręczenia nagrody w formie przesyłki, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia przez Pocztę Polską lub kuriera listów, telegramów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub przez/do Organizatora w związku z niniejszym Turniejem. Nadanie przesyłki odbywa się w terminie tygodnia od dnia rozdania Nagród
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem Nagrody, wynikające z błędnego podania przez Laureatów adresu oraz innych danych, niezbędnych do wydania Nagrody. W przypadku zmiany adresu dostarczenia nagrody Laureat zobowiązuje się do przesłania na adres admin.kirp@inteligames.eu informacji o nowym adresie w terminie do 12 maja 2019. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody przez Zespół i/lub Uczestnika z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem zawinionej przez Organizatora lub osoby, za które Organizator odpowiada.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady Nagród wynikłe z winy producenta lub powstałe podczas transportu ze strony Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy/Zespoły przesyłają Formularze Rejestracyjne, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Zespołem (Kapitanem). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzane przez Użytkowników przesłane w Formularzach Rejestracyjnych, indywidualne ustawienia komputerów Użytkowników oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Turnieju.
2. W wypadku braku kontaktu z Uczestnikami Turnieju, trudności organizacyjnych lub innych ważnych dla Organizatora przyczyn, Organizator może wprowadzić stosowne zmiany do Regulaminu.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
4. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.).

Warszawa, dnia 1 lutego 2019 r.


Wyniki Finału Turnieju w zakładce "Aktualności"
Regulamin do pobrania
Polityka prywatności do pobrania